Monitoring and Evaluation
  


अनुगमन तथा मूल्याकंन शाखा

सेवा÷कार्यहरु

डाँक व्यवस्थापन

अनुगमन तथा मूल्याकंन

डाँक रेखा पुनरावलोकन

समन्वय

कार्यक्षेत्र

·   सम्झौता

·  भुक्तानी

·जनगुनासो सुनुवाइ

गोश्वारा हुलाक    कार्यालय मातहतका १८ जिल्ला हुलाक कार्यालय तथा इलाका हुलाक कार्यालय

आवश्यकता अनुसार

गोश्वारा हुलाक कार्यालय मातहतका १८ जिल्ला हुलाक कार्यालय तथा इलाका हुलाक कार्यालय

चितवनरसुवा काभ्रेपलाञ्चोक,

धादिङ्गललितपुरसिन्धुपाल्चोक,

मकवानपुररामेछापसिन्धुली,

नुवाकोटभक्तपुरदोलखा,

महोत्तरी,  धनुषारौतहटबारा

पर्सासर्लाही