Postal Saving Bank

Postal Saving Bank

Registration

  • Photocopy of Nepali citizenship and form provided by the office. (download form)

  • Oldster citizen account can be opened if one has a Postal Saving Bank account on behalf of oldster (70+ years).

  • To create an account on behalf of the immature child (under 16), the child's student ID or birth certificate and assistant's Nepali citizenship should be presented.

  • The account can be created with Rs 100/- and deposited up to 15 lakhs.

  • 6% interest in normal account and 7% interest in oldster citizen account annually will be provided. Tax will not be charged in earned interest

  • To withdraw money more than Rs 1,00,000/-, one should inform before 7 days.

  • The immature child's assistant can withdraw from an account on behalf of the child. However, according to law, after the child becomes 16 years of age, the account holder(child) should submit evidence in order to change his/her signature.

  • A joint account can be open between 2 or more people or organizations, as governed by law.

  • Rs. 25 will be charged on the closing account.


हुलाक बचत बैंक शाखा ( Postal Saving Bank)

 

हुलाक ऐन,२०१९ अन्र्तगत जारी भएको हुलाक बचत बैंक नियमावली,२०३३ अनुसार नेपालमा आर्थिक बर्ष २०३३÷३४ देखि हुलाक बचत बैंक प्रारम्भ भएको हो । देशभरि छरिएर रहेको सानो सानो पूँजीलाई बचतको रुपमा संकलन गरी नागरिकहरुको बचत गर्ने बानीको विकास तथा देश विकासमा टेवा पु¥याउने उद्देश्यका साथ यस हुलाक बचत बैंक स्थापना गरिएको हो । यस हुलाक बचत बैंकमा बचत खाता (Saving Account)को मात्र कारोबार हुन्छ र बचतकर्तालाई दिनुपर्ने व्याज सरकारले व्यर्होने व्यवस्था मिलाइएको छ । नेपालको निशाना छाप प्रयोग गर्ने नेपालको यो एकमात्र बैंक हो ।

 

 हुलाक बचत बैंकका विशेषताहरु

·        सबै नेपाली नागरिकले सजिलै खाता खोली रकम जम्मा  गर्न सक्ने,

·        रु ५००।– मा नै खाता खोली न्युनतम मौज्दात पनि रु.५००।– मात्र भए  पुग्ने,

·        व्याज आयमा कुनै किसिमको कर, शुल्क नलाग्ने,

·        पूर्णतया सरकारी स्वामित्वमा रहेको बैंक,

·        निःशुल्क चेक बुक उपलब्ध हुने ,

·        प्रत्येक महिनाको ब्याज गणना गरिने र गणना गरिएको व्याज आर्थिक वर्षको अन्तमा साँवामा परिणत गरिने,

·        निःशुल्क रुपमा खाताको विवरण ९क्तबतझभलत ० प्राप्त गर्न सकिने,

·        दुई वा दुई भन्दा बढी व्यक्तिको नाममा संयुक्त खाता खोली रकम जम्मा गर्न सकिने,

·        न्यूनतम रु.१०,०००।– देखि अधिकतम रु.४,५०,०००।– सम्म ऋण लगानी गर्न सकिने व्यवस्था,

    

हुलाक बचत बैंकमा खोल्न सकिने खाताहरु

 १) व्यक्तिगत खाता M एक जनाले एक भन्दा बढी व्यक्तिगत खाता खोल्न पाउने छैन ।

v साधारण बचत खाता M सबै नेपाली नागरिकले यो खाता खोल्न सक्नेछन् । यो खातामा ६ प्रतिशत व्याज प्राप्त हुनेछ । जसका लागि निम्नवमोजिमका कागजातहरु स्वयम् उपस्थित भई हुलाक बचत बैंकमा पेश गर्नुपर्ने छ ।

·        नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र ,वा

·        नागरिकता प्रमाणपत्र नं. खुलेको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा, वा

·        नागरिकता प्रमाणपत्र नं.खुलेको त्यस्तो नागरिक कार्यरत निकायको परिचय पत्र वा निजका नाममा कुनै सरकारी निकायबाट जारी भएको इजाजतपत्र, वा

·        नागरिकता प्रमाणपत्र नं. खुलेको त्यस्तो नागरिक बसोवास गरिरहेको स्थानीय तहको आधिकारीक सिफारिसपत्र वा उमेर खुलेको नाता प्रमाणित प्रमाणपत्र ।

·        हालसालै खिचेको २ प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो ।

  

v जेष्ठ नागरिक बचत खाता M ७० वर्ष उमेर पूरा भएका नेपाली नागरिकले यो  खाता खोल्न सक्नेछन् । यस खातामा ७ प्रतिशतका दरले व्याज प्राप्त हुनेछ ।

२) नाबालक खाता M १६ वर्ष उमेर नपुगेका नेपाली नागरिकका नाममा निजको आमा,बुबा, संरक्षक वा अभिभावकको संरक्षकत्वमा यो खाता खोल्न सक्नेछन् । यस खातामा वार्षिक ६ प्रतिशत व्याजदर हुनेछ ।

३) संयुक्त बचत खाता M दुई वा दुई भन्दा बढी व्यक्तिको संयुक्त हस्ताक्षरबाट संयुक्त स्वामित्व रहने गरी वा कुनै संघ संस्थाका एक भन्दा बढी पदाधिकारीको संयुक्त दस्तखतबाट संचालन हुने गरी यो खाता खोल्न सकिने छ । यस खातामा पनि ६ प्रतिशतका दरले व्याज प्राप्त हुनेछ  ।

 

बचत खाता खोल्न आवश्यक पर्ने कागजातहरु

v नेपाली नागरिकताको  प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी (फोटोकपी)  वा सरकारी निकायबाट जारी प्रमाण वा परिचयपत्र  वा सिफारिस पत्र ।

v हालसालै खिचेको २ प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो टाँस गरी             तोकिएको ढाँचाको दरखास्त फाराम भनुपर्ने ।

      

नाबालक खाता खोल्न आवश्यक पर्ने कागजातहरु

v नाबालकको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र वा निज अध्ययनरत विद्यालयको जन्म मिति खुलेको विद्यार्थी परिचयपत्र वा स्थानीय  निकायको जन्म मिति खुलेको सिफारिसपत्र र संरक्षकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी (फोटोकपी) ।

v तोकिएको ढाँचाको दरखास्त फाराम भनुपर्ने ।

  

खातामा रहने रकमको अधिकतम  हद

v गोश्वारा हुलाक कार्यालय काठमाण्डौको हुलाक बचत बैंकमा रु.१५,००,०००।—    (पन्ध्र लाख रुपैँया ) सम्म ।

 

रकम झिक्न पूर्व सुचना दिनु पर्ने

खातावालाले आफनो खाताबाट निम्न बमोजिमको रकम भन्दा बढी रकम एकै पटक झिक्नु परेमा आफुले रकम झिक्न लागेको पूर्व सूचना ७ दिन अगावै बचत बैंकलाई दिनुपर्ने छ ।

१) गोश्वारा हुलाक कार्यालय,काठमाण्डौ स्थित हुलाक बचत बैंकबाट रु एक लाख ।

  

ऋण लिने कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था

  सञ्चार तथा सूचना प्रविधि  मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यरत् सम्पूर्ण निजामति कर्मचारीहरु तथा अतिरिक्त हुलाकका कर्मचारीहरु समेतको हकमा नोकरीलाई धितो मानी ऋण लगानी गर्न सकिनेछ । जसका लागि M

क) ऋण लगानी हुने सम्बन्धित निकाय अन्तर्गत स्थायी रुपले कार्यरत रहेको ।

ख) कार्यरत सेवामा दुई वर्ष स्थायी सेवा अवधि पुरा भएको, अतिरिक्त हुलाकका कर्मचारी सम्बन्धमा  ५ वर्ष सेवा अवधि पुरा भएको

ग) नियमितरुपमा पारिश्रमिक नपाउने प्रकारको कारबाहीमा नपरेको,

घ) कुनै पनि अभियोगमा निलम्बनमा नपरेको ।

ङ) जति अवधिको ऋण लिने हो कम्तिमा त्यति अवधि सेवाबाट उमेरको हदले अनिवार्य अवकाश प्राप्त गर्न बाँकी रहेको ।

 

बचत बैंकबाट ऋण लिँदा अपनाउनु पर्ने प्रक्रियाहरु

v सम्बन्धित बचत बैंकले तोकिएको न्युनतम रकम मौज्दात खातामा रहने गरी बचत खाता खोल्नु पर्ने ।

v कार्यरत कार्यालयबाट किस्ता (साँवा तथा व्याज) रकम भुक्तानी गरिने प्रतिबद्धता सहित अन्य हुलाक बचत बैंकबाट ऋण नलिएको र हाल खाईपाई आएको तलब र ग्रेड समेत खुलेको तथा निज कर्मचारी अन्यत्र सरुवा भई जादा हुलाक बचत बैंकको ऋण चुक्ताको पत्र वाहेक रमना पत्र नदिने व्यहोराको सिफारिसपत्र संलग्न गरी अनुसूची १० (ऋण मागपत्र ) को  ढाँचामा निवेदन पेश गर्नु पर्नेछ ।

v ऋण लिने कर्मचारीले आफु कुनै कारणले सेवाबाट अलग भएमा वा ऋण लिन नपाउने कार्यालयमा सरुवा भएमा ऋण  चुक्ता गरेर मात्र सेवा सम्बन्धी सुविधा र रमाना लिन मन्जुरी गरेको लिखित तोकिएको ढाँचामा कबुलियत  गर्नु पर्ने ।

v मासिक रुपमा ८ प्रतिशत व्याज सहित नियमित किस्ता तिर्र्ने शर्त स्वीकार गरेको हुनु पर्ने  ।

v ऋण लगानी गरे बापत लगानी रकमको ०.५ प्रतिशत हुने रकम सेवा शुल्क बापत शुल्क लाग्ने ।

 

लगानीको हद

बचत बैंकको निक्षेपको स्थिति, कारोबारको अवस्था तथा कर्मचारीहरुको माग समेतको अधारमा हुने लगानीको हद न्युनतम रु.१०,०००।– देखि अधिकतम रु.४,५०,०००।– सम्म तथा ऋण फिर्ता गर्नु पर्ने समयावधि क्रमशः १ देखि ६ वर्ष सम्मको हुनेछ ।

 

नोट M  हुलाक बचत बैँक सम्बन्धी विस्तृत जानकारी हुलाक बचत बैँक कार्यसंचालन निर्देशिका (दोश्रो संशोधन) २०७६ Download  गरी हेर्न सकिनेछ ।